Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

Hoe zoek je naar onderzoek / publicaties?
- Vink één of meerdere thema's aan, of typ één of meerdere trefwoorden. Allebei mag ook;
- Klik op zoeken en bekijk het resultaat;
- Wil je je zoekactie verfijnen? Voeg een zoekterm toe.

Zoek ook op keywords
Zoek ook op keywords

Rapporten (50 gevonden)

 • 1. Evaluatie referendum afvalbeleid
  • Beschrijving:

   In maart 2022 heeft de gemeente Zoetermeer een referendum georganiseerd, op initiatief van de bevolking, naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad over een nieuw afvalbeleid. Bij het referendum stemde 81% van de opgekomen kiesgerechtigden tegen de vraag: Wilt u dat het nieuwe afvalbeleid wordt ingevoerd? De gemeenteraad accepteerde deze uitkomst.

   De raad heeft wel behoefte aan inzicht in de wensen en beweegredenen van de bevolking. Daarom heeft de raad het college met een motie verzocht om via de Stadspeiling nader onderzoek te doen naar de wensen van de Zoetermeerders over afvalbeleid.

    

   Daarnaast heeft het Seniorenconvent (een overleg van alle fractievoorzitters) aan de Rekenkamer gevraagd om een evaluatie uit te voeren over het referendum. Naar aanleiding van deze evaluatie, concludeert de Rekenkamer onder andere dat:

   • het doel van het referendum, namelijk het terugdraaien van een raadsbesluit, is bereikt. Het afvalbeleid was alleen te complex voor de eenvoudige keuze voor/tegen.
   • de referendumverordening is verouderd, waardoor er ad hoc zaken geregeld moesten worden. Het probleem daarbij was dat alle betrokkenen kordaat aan de slag gingen, zonder dat rollen en taken voldoende duidelijk waren en werden uitgevoerd.

    

   De Rekenkamer heeft diverse aanbevelingen geformuleerd aan zowel raad als college. De raad heeft deze overgenomen, m.u.v. het instellen van een vaste referendumcommissie. Ook zal het referendum niet worden ondergebracht in het participatiebeleid.

  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   864
  • Datum uitgave:
   1 december 2023
  • Aantal pagina's:
   65
  • Documenten:
   (nl-NL)-2023-864-RK_2023_Evaluatie referendum afvalbeleid.pdf
  • Trefwoorden:
   Referendum, afvalbeleid, democratie, referendumverordening, evaluatie
  • Thema:
   politiek en bestuur,rekenkamer
 • 2. Smart City
  • Beschrijving:
   De rekenkamercommissie heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de wijze waarop de gemeente Zoetermeer slim gebruik maakt van data t.b.v. de dienstverlening, naar wat daarin goed gaat en waar de kansen liggen. ‘Smart City’ staat voor hoogwaardige informatievoorziening door slim gebruik van data door zowel de gemeente, haar inwoners, als bedrijven. De term Smart City, of ‘Slimme stad’, kan zowel smal als breed worden uitgelegd. Het is nuttig het verschil te kennen, om spraakverwarring te voorkomen. 
   De smalle definitie legt de nadruk op datagebruik en toepassingen. In de brede definitie gaat het niet alleen om datagebruik en toepassingen, maar ook om het ontwikkelen van innovatie en de nieuwe vormen van samenwerking die daarvoor nodig zijn. Deze brede definitie komt terug in de ambitie zoals die in de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 is geformuleerd. De onderzoeker merkte hierover het volgende op: “Een slimme stad draait niet alleen om technologische innovatie. Om toepassingen daadwerkelijk te implementeren is vaak ook sociale innovatie nodig, omdat burgers en bedrijven de technologie ook moeten omarmen. Daarnaast is ook organisatorische innovatie nodig, want een slimme stad kan niet zonder een slimme gemeente. De gemeente moet namelijk zelf gebruik maken van de data die in de stad worden verzameld, plus moet regie en coördinatie bieden bij de ontwikkeling van de slimme stad.” 
   De belangrijkste conclusie die uit het onderzoek kan worden getrokken, is dat er in Zoetermeer veel (kleinschalige) ‘slimme’ projecten zijn, vooral op het gebied van openbare ruimte. Hoewel niet altijd even zichtbaar, gebeurt er heel veel. Overkoepelend beleid ontbreekt echter.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   826
  • Datum uitgave:
   20 februari 2023
  • Aantal pagina's:
   51
  • Documenten:
   (nl-NL)-2023-826-RKC-2022-Smart City.pdf
  • Trefwoorden:
   smart city, slimme stad, Dutch Innovation Park, DIP, innovatie, datagebruik, technologie
  • Thema:
   communicatie,dienstverlening,groen en duurzaamheid,politiek en bestuur,rekenkamer,ruimte en verkeer,veiligheid
 • 3. Ondermijning
  • Beschrijving:
   Verschillende incidenten in Zoetermeer de afgelopen jaren hebben het thema ondermijning op de kaart gezet. Sinds 2018 is ondermijning één van de speerpunten in het gemeentelijk veiligheidsbeleid (vóór die tijd werd gesproken van de bestrijding van ‘georganiseerde misdaad’). Omdat de aanpak van ondermijning zich naar haar aard veelal onder de radar bevindt, wilde de rekenkamercommissie een onderzoek uitvoeren naar dit onderwerp. Het onderzoek dient als ondersteuning van de raad in de (bestuurlijke) aanpak van ondermijning. Het onderzoeksrapport geeft een beschrijving van ondermijnende praktijken in Zoetermeer en van de (knelpunten in de) aanpak daarvan.
   Naar aanleiding van het onderzoek concludeert de rekenkamercommissie dat bepaalde kenmerken van de stad (bereikbaarheid, sociaal-economische kwetsbaarheid) Zoetermeer kwetsbaar maken voor ondermijning. Daarnaast is de aanpak van ondermijning gefragmenteerd en nog niet volwassen te noemen. Er is achterstand in het Bibob-beleid en Zoetermeer heeft minder fte beschikbaar dan vergelijkbare gemeenten. 
   De rekenkamercommissie heeft diverse aanbevelingen geformuleerd aan zowel raad als college.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   841
  • Datum uitgave:
   16 november 2022
  • Aantal pagina's:
   60
  • Documenten:
   (nl-NL)-2023-841 RKC_2023_Ondermijning.pdf
  • Trefwoorden:
   ondermijning, veiligheid, georganiseerde misdaad, criminaliteit, Bibob, jeugd, sociaal-economisch kwetsbaar
  • Thema:
   politiek en bestuur,rekenkamer,veiligheid
 • 4. Veilig Thuis Haaglanden
  • Beschrijving:
   De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar Veilig Thuis Haaglanden (VTH). Aanleiding hiervoor vormden vragen vanuit de gemeenteraad. De raad is in de praktijk vaak het eerste aanspreekpunt wanneer er onverhoopt een incident (zoals huiselijk geweld) plaatsvindt. Raadsleden vroegen zich af hoe de raad op zo’n moment goed in positie kan worden gebracht. VTH valt onder de gemeenschappelijke regeling GGD. De gemeente Den Haag is in deze regeling tegelijkertijd opdrachtgever en opdrachtnemer. Raadsleden vroegen zich daarom af of deze constructie behulpzaam of juist belemmerend is ten aanzien van VTH.
   Met dit onderzoek wil de Rekenkamer voor de raad inzichtelijk maken hoe de governance van Veilig Thuis is geregeld en welke sturingsmogelijkheden de raad heeft. Ook wordt gekeken naar de samenwerking tussen de lokale teams en de gemeenschappelijke regeling GGD VTH. De Rekenkamer heeft diverse aanbevelingen geformuleerd aan zowel raad als college.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   849
  • Datum uitgave:
   15 november 2022
  • Aantal pagina's:
   56
  • Documenten:
   (nl-NL)-2023-849-RK_2023_Veilig Thuis Haaglanden.pdf
  • Trefwoorden:
   Veilig Thuis, Veilig Thuis Haaglanden, VTH, gemeenschappelijke regeling, governance, wachtlijsten
  • Thema:
   jeugd en onderwijs,politiek en bestuur,rekenkamer,veiligheid,welzijn en zorg
 • 5. MRDH
  • Beschrijving:

   De Rekenkamer Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar het economisch programma (economisch vestigingsklimaat of EV) van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag). In haar rapport geeft de Rekenkamer Rotterdam een uitgebreide en heldere beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en doelen van de MRDH, de uitvoering en opbrengsten van de uitgevoerde activiteiten. Zoetermeer maakt onderdeel uit van de MRDH. De rekenkamercommissie heeft daarom besloten aan te haken op dit onderzoek door te bezien op welke wijze de raad van Zoetermeer betrokken is bij de economische pijler van de MRDH.

   Het samenwerkingsverband MRDH is een ‘gemeenschappelijk openbaar lichaam’, een vergaande vorm van een gemeenschappelijke regeling. Een samenwerkingsconstructie als een gemeenschappelijke regeling (GR) wordt ook wel ‘verlengd bestuur’ genoemd. Dit wil zeggen dat de democratische controle op de samenwerking niet op regionaal niveau, maar (in het geval van gemeenten) op het niveau van de gemeenteraden plaatsvindt. De raad kan gebruik maken van dezelfde instrumenten die hij heeft om het college te kunnen controleren. In het geval van een GR vindt de controle echter niet rechtstreeks plaats, maar via het collegelid dat de gemeente in het samenwerkingsverband vertegenwoordigt. De twee vormen van betrokkenheid van de gemeenteraad aan de MRDH zijn enerzijds het lidmaatschap van de adviescommissie EV en anderzijds de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Van beide vormen maakt de Zoetermeerse gemeenteraad goed gebruik. Daarnaast maakt de raad ook geregeld gebruik van instrumenten als moties, waarmee het college met een opdracht naar de MRDH wordt gestuurd.

   Uit gesprekken met raadsleden blijkt dat de betrokkenheid van de raad bij de MRDH als minimaal wordt ervaren. Redenen hiervoor zijn: de timing van de stukken vanuit de MRDH is niet ideaal, er is onbekendheid met wat de MRDH doet en raadsleden ervaren alles bij elkaar een grote tijdsdruk. 

   Op basis van de bevindingen en conclusies heeft de rekenkamercommissie een aantal praktische aanbevelingen gedaan aan de gemeenteraad om de betrokkenheid van de raad bij de MRDH te optimaliseren.

  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   Overig
  • Volgnummer:
   800
  • Datum uitgave:
   20 oktober 2022
  • Aantal pagina's:
   138
  • Documenten:
   (nl-NL)-2022-800-RKC_2022_MRDH.pdf
  • Trefwoorden:
   MRDH, economisch vestigingsklimaat, economie, verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen
  • Thema:
   economie,politiek en bestuur,rekenkamer
 • 6. Participatie in de RES
  • Beschrijving:

   De rekenkamercommissie heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van belanghebbenden met de participatietrajecten die de gemeente organiseerde. Dit onderzoek deed de rekenkamercommissie samen met de rekenkamercommissie van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Doel van het onderzoek was van elkaar te leren hoe je als gemeente inwoners betrekt bij een ingewikkeld onderwerp, zoals het ontwikkelen van een energiestrategie, dat op termijn van grote invloed is op de leefomgeving van de inwoners maar dat tegelijkertijd regionaal –dus op afstand van de inwoner– is georganiseerd.

   Uit het onderzoek volgt een drietal observaties:

   • De participatietrajecten tot nu toe hebben zich vooral gericht op de totstandkoming van het beleid (de strategie) en niet op praktische uitvoeringsprojecten.
   • De twee onderzochte RES-regio’s, namelijk Holland-Rijnland en Rotterdam-Den Haag, hebben een verschillende rolopvatting over participatie.
   • Zoetermeer krijgt weliswaar een voldoende voor het participatietraject, maar er is verbetering mogelijk van de wijze van terugkoppeling. Alleen Zoetermeer heeft een verslag gemaakt van de bijeenkomst en verspreid onder de deelnemers, maar het eindresultaat, de RES 1.0, is niet gedeeld met de deelnemers noch op de gemeentelijke website te vinden.

   Daarnaast concludeert de rekenkamercommissie dat het participatietraject niet is geëvalueerd. Op basis van de bevindingen, observaties en conclusies heeft de rekenkamercommissie een aantal praktische aanbevelingen gedaan om het proces rondom participatie te verbeteren.

  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   797
  • Datum uitgave:
   24 juni 2022
  • Aantal pagina's:
   167
  • Documenten:
   (nl-NL)-2022-797-RKC_2022_Participatie in de RES.pdf
  • Trefwoorden:
   RES, participatie, openbaarheid, regionale energiestrategie
  • Thema:
   communicatie,dienstverlening,groen en duurzaamheid,politiek en bestuur,rekenkamer
 • 7. Evaluatie collegeprogramma
  • Beschrijving:
   In het jaarplan 2021 heeft de rekenkamercommissie de relevantie benoemd van een evaluatie van het collegeprogramma. Het college heeft een dergelijke evaluatie zelf uitgevoerd en verwoord in het document ‘Collegeverantwoording Vier jaar Zoetermeer in vogelvlucht’. De rekenkamercommissie heeft hier met interesse kennis van genomen. De ambtelijke organisatie heeft, zeker aan het einde van de collegeperiode, te maken gehad met lastige omstandigheden (corona, financiële tegenslag). Het is dan ook begrijpelijk dat niet alle ambities ten volle zijn gerealiseerd. 
   Helaas ontbreekt wat de rekenkamercommissie betreft een vergelijking van de geboekte resultaten met de oorspronkelijke ambities en een reflectie op de geleidelijk toegenomen spanning tussen beide. Wat is niet of onvoldoende gelukt? Wat bleek lastiger dan eerder voorzien? En hoe is de gemeenteraad betrokken bij noodzakelijk gebleken tussentijdse koersveranderingen? Antwoorden op dergelijke vragen helpen het bestuur van de gemeente om gericht te leren van ervaringen. De rekenkamercommissie roept de raadsleden die betrokken zijn bij de opstelling van het nieuwe coalitieakkoord dan ook op om van meet af aan aandacht te hebben voor het toekomstig leereffect. Ook wanneer doelen niet worden behaald, kan er in elk geval van worden geleerd.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   803
  • Datum uitgave:
   4 april 2022
  • Aantal pagina's:
   2
  • Documenten:
   (nl-NL)-2022-803-Rekenkamerbrief n.a.v. Evaluatie Collegeprogramma.220404.pdf
  • Trefwoorden:
   gemeenteraadsverkiezingen, collegeprogramma, evaluatie, coalitieakkoord
  • Thema:
   politiek en bestuur,rekenkamer
 • 8. De praktijk van de WOB bij decentrale overheden
  • Beschrijving:

   De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft in 2021 een DoeMee-onderzoek uitgevoerd naar de praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij decentrale overheden. De rekenkamercommissie Zoetermeer heeft daarin geparticipeerd en heeft daarmee op een laagdrempelige manier inzicht kunnen krijgen in de wijze waarop de gemeente Zoetermeer verzoeken in het kader van de Wob behandelt. 

   De rekenkamercommissie heeft een rekenkamerbrief opgesteld met daarin de volgende conclusies:

   1. Zoetermeer heeft een duidelijk en transparant beleid voor passieve openbaarmaking. De gemeente rapporteert nooit echter openbaar over besluiten op Wob-verzoeken. 
   2. Wat ontbreekt is het bijhouden van informatie over de behandeling (inwilliging dan wel afwijzing; gerealiseerde beslistermijnen) van Wob-verzoeken (op verschillende domeinen). Dat staat ook een goede informatievoorziening naar bijvoorbeeld de gemeenteraad in de weg. 
   3. De handleiding kan op onderdelen als trainerend worden opgevat. 
   4. Het verplichte gebruik van DigiD/E-Herkenning bij indiening van een Wob-verzoek langs digitale weg kan een onnodige drempel opwerpen. 
   5. Wob-verzoeken om milieu-informatie kennen kortere beslistermijnen en minder weigeringsgronden. Het lijkt er op dat daar in Zoetermeer onvoldoende aandacht voor is bij de behandeling van Wob-verzoeken. 
   6. De nieuwe Wet open overheid – die op 1 mei 2022 in werking treedt – heeft vooral gevolgen voor de actieve openbaarmaking. Zoetermeer heeft nu geen beleid ten aanzien van actieve openbaarmaking. Zoetermeer is begin 2022 overgegaan op een nieuw systeem om zaakgericht te werken. Onduidelijk is of dit systeem afdoende is voor de eisen die de Woo stelt.

   Ook heeft de rekenkamercommissie een aantal praktische aanbevelingen gedaan.

  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   789
  • Datum uitgave:
   23 februari 2022
  • Aantal pagina's:
   226
  • Documenten:
   (nl-NL)-2022-789-RKC_2022_De praktijk van de WOB bij decentrale overheden.pdf
  • Trefwoorden:
   Wob, Wet openbaarheid van bestuur, openbaarheid, actieve openbaarmaking, passieve openbaarmaking, Woo, Wet open overheid
  • Thema:
   dienstverlening,politiek en bestuur,rekenkamer
 • 9. Jeugdzorg H10
  • Beschrijving:

   De rekenkamercommissie Zoetermeer heeft samen met de rekenkamer(commissie)s van alle H10-gemeenten onderzoek gedaan naar
   1.    de belangrijkste oorzaken van de toename van de kosten in de jeugdzorg en 
   2.    de vraag of de gemeenteraden voldoende inzicht hebben in de ontwikkeling van de kosten.

   Het onderzoek is in drie delen opgesplitst. Om de eerste vraag te beantwoorden is een uitgebreide data-analyse uitgevoerd (deel I en II). Deze maakt duidelijk welke jeugdzorgproducten vooral verantwoordelijk zijn voor de kostenstijging. Ook is bekeken of de kostenstijging is toe te schrijven aan de stijging van het aantal jongeren, het aantal uren gedeclareerde zorg of het gemiddelde uurtarief. 
   Ter beantwoording van de tweede vraag, is een normenkader opgesteld waaraan raadsinformatie idealiter zou moeten voldoen om inzicht te bieden in de ontwikkeling van de kosten (deel III). Hoewel sommige rapportages een vrij goed beeld gaven, constateert de rekenkamercommissie over de gehele linie dat de informatie onvoldoende inzichtelijk is en bovendien versnipperd over verschillende informatiestromen.

  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   741
  • Datum uitgave:
   18 november 2021
  • Aantal pagina's:
   203
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-741-RKC_2021_Jeugdzorg H10.pdf
  • Trefwoorden:
   Jeugdzorg, Jeugdwet, decentralisatie, kostenstijging, informatievoorziening
  • Thema:
   jeugd en onderwijs,politiek en bestuur,rekenkamer,welzijn en zorg
 • 10. Onderzoek Wet banenafspraak en SROI
  • Beschrijving:

   De rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de Wet banenafspraak en Social
   Return on Investment (SROI). De Wet banenafspraak is een aanvulling op de Participatiewet en
   betreft een afspraak tussen kabinet en sociale partners om extra banen te creëren voor
   arbeidsbeperkten.

   SROI is een instrument dat door overheden kan worden ingezet bij de inkoop van goederen en diensten om de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren. SROI valt onder Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. De definitie van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is als volgt: inkoop met een maximale duurzame waarde, waarbij naast de prijs ook de impact op mens en milieu wordt meegenomen in het inkoopproces. Relevante thema’s hierbij zijn: Internationale sociale voorwaarden, Social return, milieuvriendelijk inkopen, Biobased inkopen, Circulair inkopen, Innovatiegericht inkopen en MKB-vriendelijk inkopen.

   Doel van het onderzoek is om de raad inzicht te geven in de mate waarin deze instrumenten in
   Zoetermeer gerealiseerd worden. De gemeente vervult namelijk drie rollen:
   1. via het Werkgeversservicepunt Zuid-Holland Centraal (WSP ZHC) advies en begeleiding bieden aan werkgevers om onder andere invulling te kunnen geven aan de Wet banenafspraak;
   2. zelf als werkgever en als gemeente voldoen aan deze wet;
   3. als opdrachtgever/aanbesteder SROI inzetten om banen te creëren.

   Uit het onderzoek blijkt dat de banenafspraak en SROI vooral op regionaal niveau worden ingevuld.
   Er zijn duidelijke doelen voor de banenafspraak en voor SROI wordt gebruik gemaakt van een goed werkbare methode. Lokale doelen voor de banenafspraak ontbreken echter en de monitoring van SROI kan beter. Als werkgever kan Zoetermeer nog een stap zetten in haar verplichting om banen te realiseren. Tot slot zijn er geen duidelijke afspraken over de betrokkenheid van de raad bij de banenafspraak en SROI.

  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   762
  • Datum uitgave:
   26 oktober 2021
  • Aantal pagina's:
   45
  • Documenten:
   (nl-NL)-2022-762-RKC-2021-Wet banenafspraak en SROI.pdf
  • Trefwoorden:
   Banenafspraak, SROI, Social Return on Investments, Participatiewet, werkgever, arbeidsbeperking, bouwblokken
  • Thema:
   politiek en bestuur,rekenkamer,sociale zekerheid,welzijn en zorg
 • 11. Onderzoek Subsidiebeleid
  • Beschrijving:
   In 2018 heeft de rekenkamercommissie een vooronderzoek uitgevoerd naar de inzet van het subsidie-instrument in algemene zin. 
   Geconcludeerd werd onder andere dat gewerkt werd aan de modernisering van het subsidiestelsel en dat de raad inzicht mist in de keuzes die in het subsidiebeleid worden gemaakt. 
   De rekenkamercommissie heeft nu een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de huidige werkwijze van subsidieverlening. Doel van het onderzoek is ten eerste het helpen vergroten van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het subsidiebeleid van de gemeente Zoetermeer. Ten tweede wil de rekenkamercommissie er met het onderzoek voor zorgen dat de gemeenteraad meer inzicht in en grip op het subsidiebeleid en -proces heeft. 
   Uit het onderzoek komt een overwegend positief beeld naar voren van het subsidiebeleid en het subsidieproces van de gemeente Zoetermeer. De kaders van en de besluitvorming over subsidieverlening zijn transparant. Subsidieontvangers hebben waardering voor de toegankelijkheid en meedenkende houding van hun contactpersonen binnen de ambtelijke organisatie. Voor enkele onderdelen wordt nog een mogelijkheid tot verbetering gezien.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   739
  • Datum uitgave:
   23 september 2021
  • Aantal pagina's:
   45
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-739-RKC_2021_Onderzoek Subsidiebeleid.pdf
  • Trefwoorden:
   Subsidie, Inkoop, Informatievoorziening
  • Thema:
   cultuur en vrije tijd,dienstverlening,politiek en bestuur,rekenkamer,welzijn en zorg
 • 12. Onderzoek onderwijshuisvesting
  • Beschrijving:
   De rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar onderwijshuisvesting met als doel de raad inzicht te geven in de beheers- en sturingsinstrumenten en de rolverdeling tussen rijk, scholen en gemeente op het gebied van onderwijshuisvesting. 
   Onderwijshuisvestingbeleid is namelijk niet alleen voor scholen belangrijk, maar kan ook ingezet worden ter verbetering van buurten en wijken. Dat biedt mogelijkheden met het oog op Zoetermeer 2040. Daarnaast is gekeken naar de informatievoorziening over onderwijshuisvesting aan de raad. 
   Door de bank genomen constateert de rekenkamercommissie een overwegend positief beeld. Hoewel er incidenteel signalen en zorgen rondom onderwijshuisvesting waren (bijvoorbeeld het leerlingen-overschot bij De Tjalk en de sluiting van MAVO Zoetermeer), komt uit het onderzoek niet naar voren dat er structureel sprake is van een problematische situatie. Bij incidenten zoeken raad en gemeente –zoals dat ook zou moeten– naar passende oplossingen binnen de bestaande kaders. De bestaande sturings- en beheersinstrumenten werken naar behoren. Zoetermeer werkt bijvoorbeeld met een Integraal Huisvestingsplan (IHP) en wordt door de PO-raad als goed voorbeeld gezien. Momenteel wordt het IHP in samenwerking met de schoolbesturen herzien. De rekenkamercommissie vraagt er aandacht voor om duurzaamheid in de brede zin van het woord in het nieuwe IHP op te nemen en nadrukkelijk het verband te leggen met de ambities voor Zoetermeer 2040.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   747
  • Datum uitgave:
   6 september 2021
  • Aantal pagina's:
   49
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-747-RKC_2021_Onderwijshuisvesting.pdf
  • Trefwoorden:
   Onderwijshuisvesting, Integraal Huisvestingsplan, primair onderwijs, Vervangingsfonds, Zoetermeer 2040
  • Thema:
   groen en duurzaamheid,jeugd en onderwijs,politiek en bestuur,rekenkamer,ruimte en verkeer
 • 13. Meldingen Openbare Ruimte
  • Beschrijving:
   De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies organiseert regelmatig een DoeMee onderzoek waar rekenkamer(commissie)s zich voor op kunnen geven. In 2020 werden de Meldingen Openbare Ruimte onderzocht. De rekenkamercommissie Zoetermeer besloot mee te doen, en legt daarbij de ook een relatie met het eigen onderzoek, uit 2018, naar beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Uit het DoeMee-onderzoek komt naar voren dat Zoetermeer zich in veel opzichten bevindt in de voorhoede van de onderzochte gemeenten.
   Wel blijft de rekenkamercommissie kritisch op het gebrek aan rapportage aan de raad. Inzicht is voor de raad niet alleen van belang voor zijn controlerende rol, maar zeker ook voor zijn volksvertegenwoordigende rol.
   Daarom wil de rekenkamercommissie de raad én het college nogmaals aandacht vragen voor de eerder (in 2018) geformuleerde aanbevelingen:
   •    Zorg als college voor een periodieke rapportage aan de raad.
   •    De raad kan los daarvan ook uit zichzelf vragen om een rapportage.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   740
  • Datum uitgave:
   1 juli 2021
  • Aantal pagina's:
   29
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-740-RKC_2021_Meldingen Openbare Ruimte.pdf
  • Trefwoorden:
   Openbare ruimte, beheer, onderhoud, buitenruimte, meldingen, dienstverlening
  • Thema:
   dienstverlening,groen en duurzaamheid,politiek en bestuur,rekenkamer,ruimte en verkeer
 • 14. Een quickscan naar de invoering van de Omgevingswet
  • Beschrijving:
   De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken rondom de
   invoering van de Omgevingswet in Zoetermeer. Onderzocht is welke zaken op koers lopen en
   welke zaken nog (extra) aandacht behoeven. Er blijkt over de gehele linie genomen
   voldoende voortgang. Wel zijn er zorgen over bijvoorbeeld factoren die niet lokaal
   beïnvloedbaar zijn en over het kennisniveau van raadsleden. De rekenkamercommissie
   beveelt daarom onder andere aan om voldoende tijd in te bouwen voor leren en evalueren,
   aandacht te besteden aan de invulling van het participatiebeleid en aan de
   informatievoorziening.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   710
  • Datum uitgave:
   1 januari 2021
  • Aantal pagina's:
   34
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-710-RKC_2021_Quickscan naar invoering Omgevingswet.pdf
  • Trefwoorden:
   Omgevingswet
  • Thema:
   groen en duurzaamheid,politiek en bestuur,rekenkamer
 • 15. Een onderzoek naar de gemeentebegroting
  • Beschrijving:
   De rekenkamercommissie onderzocht de vraag hoe de begroting kan gebruiken om te sturen
   op de inhoud. Het onderzoek richtte zich op de onderdelen weerstandsvermogen en
   risicobeheersing, grondbeleid en verbonden partijen. Het onderzoek leverde een aantal
   mogelijke verbeterpunten op om de begroting inzichtelijker te maken.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   707
  • Datum uitgave:
   1 januari 2020
  • Aantal pagina's:
   57
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-707-RKC_2020_Onderzoek naar gemeentebegroting.pdf
  • Trefwoorden:
   Begroting, BBV, weerstandsvermogen, risicobeheersing, grondbeleid, verbonden partijen
  • Thema:
   politiek en bestuur,rekenkamer
 • 16. Een quickscan naar de verantwoording uitgaven armoedebeleid
  • Beschrijving:
   Uit het onderzoek van de rekenkamercommissie in 2017 bleek dat de verantwoording van de
   uitgaven t.b.v. het armoedebeleid niet volledig en helder was. De rekenkamercommissie liet
   daarom een quickscan uitvoeren naar de implementatie van de aanbevelingen van destijds.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   708
  • Datum uitgave:
   1 januari 2020
  • Aantal pagina's:
   37
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-708-RKC_2020_Quickscan uitgaven armoedebeleid.pdf
  • Trefwoorden:
   Armoedebeleid, Minimabeleid, beleidsvrijheid, informatievoorziening
  • Thema:
   politiek en bestuur,rekenkamer,sociale zekerheid
 • 17. Een onderzoek naar veiligheid en zorg - persoonsgerichte aanpak
  • Beschrijving:
   De rekenkamercommissie onderzocht wat de succesfactoren zijn van de persoonsgerichte
   aanpak en welke lessen getrokken kunnen worden uit de manier waarop deze
   maatwerkaanpak wordt uitgevoerd, die kunnen worden toegepast binnen de aanpak rond
   jeugdzorg.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   709
  • Datum uitgave:
   1 januari 2020
  • Aantal pagina's:
   53
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-709-RKC_2020_Onderzoek naar persoonsgerichte aanpak.pdf
  • Trefwoorden:
   Veiligheidsbeleid, persoonsgerichte aanpak, sociaal domein
  • Thema:
   politiek en bestuur,rekenkamer,veiligheid
 • 18. Een onderzoek naar de effectiviteit van duurzaam inkopen
  • Beschrijving:
   De rekenkamercommissie stelt vast dat de gemeente Zoetermeer stevige ambities uitspreekt
   op het gebied van duurzaam inkopen. De vergelijking met andere gemeenten roept echter
   vragen op over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid en over de praktijk van
   duurzaam inkopen en aanbesteden. Voor de rekenkamercommissie vormde dat aanleiding
   voor het laten uitvoeren van een onderzoek.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   701
  • Datum uitgave:
   1 januari 2019
  • Aantal pagina's:
   70
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-701-RKC_2019_Onderzoek naar duurzaam inkopen.pdf
  • Trefwoorden:
   Inkoopbeleid, Duurzaam, Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)
  • Thema:
   economie,groen en duurzaamheid,politiek en bestuur,rekenkamer
 • 19. Een onderzoek naar het beheer en onderhoud van de openbare ruimte
  • Beschrijving:
   Dit onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek, uit 2014. Het onderzoek richt zich op
   het beleid van beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de uitvoering van dat beleid.
   Ook werd de inwonersparticipatie onderzocht en de gemeten en ervaren kwaliteit van de
   buitenruimte.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   702
  • Datum uitgave:
   1 januari 2019
  • Aantal pagina's:
   80
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-702-RKC_2019_Onderzoek beheer en ounderhoud openbare ruimte.pdf
  • Trefwoorden:
   Openbare ruimte, beheer, onderhoud, buitenruimte, participatie, beeldkwaliteitsniveau, inwonersinitiatief
  • Thema:
   communicatie,dienstverlening,groen en duurzaamheid,rekenkamer,ruimte en verkeer
 • 20. Een onderzoek naar onafhankelijke cliĆ«ntondersteuning
  • Beschrijving:
   De rekenkamercommissie onderzocht de doelmatigheid en doeltreffendheid van
   cliëntondersteuning (OCO).
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   703
  • Datum uitgave:
   1 januari 2019
  • Aantal pagina's:
   59
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-703-RKC_2019_Onderzoek onafhankelijk clientondersteuning.pdf
  • Trefwoorden:
   Cliëntondersteuning, Gebiedsgerichte ondersteuning, OCO
  • Thema:
   rekenkamer,welzijn en zorg
 • 21. Een onderzoek naar duurzame gebiedsontwikkeling
  • Beschrijving:
   In de gemeente Zoetermeer worden de komende jaren 10.000 tot 16.000 extra woningen
   worden gebouwd. Hierdoor groeit Zoetermeer met 18.000 tot 30.000 inwoners. Dit
   omvangrijke programma heeft de naam ‘Schaalsprong’ gekregen. Aanleiding voor het
   onderzoek van de rekenkamercommissie is onder andere de discrepantie tussen de grote
   ambitie van de gemeente Zoetermeer en de benchmarkcijfers op het gebied van
   duurzaamheid. Daarnaast maakt de noodzaak om de Schaalsprong grotendeels
   binnenstedelijk te realiseren de duurzaamheidsuitdaging nog groter. De
   rekenkamercommissie wil de raad handvatten meegeven om een succes te maken van de
   ambitie om de gebiedsontwikkeling duurzaam vorm te geven.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   704
  • Datum uitgave:
   1 januari 2019
  • Aantal pagina's:
   66
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-704-RKC_2019_Onderzoek duurzame gebiedsontwikkeling.pdf
  • Trefwoorden:
   Schaalsprong, gebiedsontwikkeling, binnenstedelijk, woningbouw, duurzaam
  • Thema:
   groen en duurzaamheid,politiek en bestuur,rekenkamer,ruimte en verkeer,wonen
 • 22. Een onderzoek naar toegankelijkheid
  • Beschrijving:
   De rekenkamercommissie participeerde in een onderzoek van de NVRR naar de
   toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor inwoners met een beperking. Zoetermeer
   werkt aan een inclusieagenda.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   705
  • Datum uitgave:
   1 januari 2019
  • Aantal pagina's:
   29
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-705-RKC_2019_Onderzoek naar toegankelijkheid.pdf
  • Trefwoorden:
   Toegankelijkheid, inclusie, VN-verdrag, handicap
  • Thema:
   dienstverlening,rekenkamer,welzijn en zorg
 • 23. Kaderstelling voor onderzoek naar de gemeentebegroting
  • Beschrijving:
   Vooruitlopend op een onderzoek naar de gemeentebegroting, stuurde de
   rekenkamercommissie de gemeenteraad een brief met daarin een denkrichting over
   kaderstelling. In de brief werden voorbeelden uit eerdere onderzoeken van de
   rekenkamercommissie aangehaald.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   706
  • Datum uitgave:
   1 januari 2019
  • Aantal pagina's:
   6
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-706-RKC_2019_Kaderstelling voor gemeentebegroting.pdf
  • Trefwoorden:
   Kaderstelling, kaders, gemeenteraad
  • Thema:
   politiek en bestuur,rekenkamer
 • 24. Een quickscan naar informatiebeveiliging
  • Beschrijving:
   De rekenkamercommissie voerde een quickscan uit naar informatiebeveiliging. Aanleiding
   was dat onder andere door de toegenomen taken in het sociaal domein, gemeenten meer en
   meer persoonlijke en gevoelige data beheren en verwerken. Gemeenten zijn daarbij
   kwetsbaar gebleken, zoals onder andere bleek uit datalekken bij gemeenten en eerdere
   onderzoeken van rekenkamers.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   699
  • Datum uitgave:
   1 januari 2018
  • Aantal pagina's:
   38
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-699-RKC_2018_Quickscan naar informatiebeveiliging.pdf
  • Trefwoorden:
   Informatiebeveiliging, Datalek, Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)
  • Thema:
   dienstverlening,rekenkamer,veiligheid
 • 25. Een vooronderzoek naar het subsidiebeleid
  • Beschrijving:
   Het vooronderzoek richt zich op de inzet van het subsidie-instrument in het algemeen en
   betreft dus in beginsel alle terreinen van gemeentelijk beleid. Met het onderzoek wil de
   rekenkamercommissie voor de raad inzichtelijk maken op welke wijze en in hoeverre de
   gemeente Zoetermeer ervoor zorgt dat de subsidies die zij verstrekt doeltreffend en
   doelmatig zijn. Leidraad bij het onderzoek is een rapport van de Rekenkamer Den Haag,
   Eerlijk delen (augustus 2017). Na vernieuwing van het subsidiekader wil de
   rekenkamercommissie in 2019/20 een onderzoek doen naar het subsidiebeleid.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   700
  • Datum uitgave:
   1 januari 2018
  • Aantal pagina's:
   17
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-700-RKC_2018_Vooronderzoek naar subsidiebeleid.pdf
  • Trefwoorden:
   Subsidie, Maatschappelijke opgave
  • Thema:
   cultuur en vrije tijd,politiek en bestuur,rekenkamer,welzijn en zorg
 • 26. Prestatieafspraken woningcorporaties
  • Beschrijving:
   De rkc deed onderzoek naar de prestatieafspraken met woningcorporaties. De vraag was daarbij in hoeverre de samenwerking van de gemeente Zoetermeer met de woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes bijdraagt aan een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woonbeleid.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   738
  • Datum uitgave:
   1 juli 2017
  • Aantal pagina's:
   67
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-738-RKC_2017_Prestatieafspraken woningcorporaties.pdf
  • Trefwoorden:
   Woonbeleid, Corporaties, Prestatieafspraken
  • Thema:
   politiek en bestuur,rekenkamer,ruimte en verkeer
 • 27. Een onderzoek naar de resultaten en opbrengsten van wijkgericht werken
  • Beschrijving:
   De rekenkamercommissie onderzocht de resultaten en opbrengsten van het wijkgericht werken, alsmede de verwachte impact van de beoogde transities in het wijkgericht werken.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   694
  • Datum uitgave:
   1 januari 2017
  • Aantal pagina's:
   50
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-694-RKC_2017_Onderzoek naar wijkgericht werken.pdf
  • Trefwoorden:
   wijkgericht werken, wijkbeleid, wijkontwikkelingsplan
  • Thema:
   dienstverlening,rekenkamer,veiligheid,welzijn en zorg,wonen
 • 28. Een onderzoek naar de Omgevingsdienst Haaglanden
  • Beschrijving:
   De rekenkamercommissie deed onderzoek naar de Omgevingsdienst Haaglanden. De focus
   van het onderzoek was de invulling van de rol van de raad ter voorkoming van milieuincidenten.
   Ook werd gekeken naar de opvolging van de aandachtspunten uit het 213aonderzoek
   uit 2015 (naar het opdrachtgeverschap richting de ODH).
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   695
  • Datum uitgave:
   1 januari 2017
  • Aantal pagina's:
   53
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-695-RKC_2017_Onderzoek naar de Omgevingsdienst Haaglanden.pdf
  • Trefwoorden:
   Omgevingsdienst, Milieu, Omgevingswet, Leefomgeving
  • Thema:
   groen en duurzaamheid,politiek en bestuur,rekenkamer
 • 29. Een evaluatie van de rekenkamercommissie
  • Beschrijving:
   Conform de verordening heeft de rekenkamercommissie een vierjaarlijkse evaluatie laten uitvoeren. De onderzoeksvraag luidde: hoe functioneert de rekenkamercommissie Zoetermeer en hoe kan dat (nog) verder worden verbeterd?
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   696
  • Datum uitgave:
   1 januari 2017
  • Aantal pagina's:
   61
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-696-RKC_2017_Evaluatie van de rekenkamercommissie.pdf
  • Trefwoorden:
   Evaluatie
  • Thema:
   politiek en bestuur,rekenkamer
 • 30. Een nulmeting van decentralisaties WMO, Participatiewet en Jeugdwet
  • Beschrijving:
   Met het rapport wil de rekenkamercommissie de raad helpen om inzicht in en grip op de
   decentralisaties (WMO, Participatiewet, Jeugdwet) te krijgen.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   697
  • Datum uitgave:
   1 januari 2017
  • Aantal pagina's:
   26
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-697-RKC_2017_Nulmeting decentralisaties.pdf
  • Trefwoorden:
   Decentralisaties, nulmeting, indicatoren
  • Thema:
   jeugd en onderwijs,politiek en bestuur,rekenkamer,sociale zekerheid,welzijn en zorg
 • 31. Een onderzoek naar het armoede- en minimabeleid
  • Beschrijving:
   Focus van het onderzoek van de rekenkamercommissie is voor de raad inzichtelijk maken
   waaruit het Zoetermeerse armoede- en minimabeleid bestaat, wat de doelen van het beleid
   zijn en welke middelen worden ingezet om die doelen te bereiken. Ook wil de
   rekenkamercommissie met het onderzoek antwoord geven op de vraag wat de effecten van
   het beleid in de samenleving zijn.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   698
  • Datum uitgave:
   1 januari 2017
  • Aantal pagina's:
   64
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-698-RKC_2017_Onderzoek naar armoede en minimabeleid.pdf
  • Trefwoorden:
   Armoedebeleid, Minimabeleid, Kadernota
  • Thema:
   politiek en bestuur,rekenkamer,sociale zekerheid
 • 32. Privatiseringen
  • Beschrijving:
   De rkc onderzocht de twee privatiseringen die in de voorafgaande tien jaren plaatsvonden. De raad verzocht de focus te leggen op de privatisering van aquapark ’t Keerpunt. De hoofdvraag was: Wat zijn de effecten van het privatiseringsbeleid van de gemeente Zoetermeer op basis van de praktijkervaringen bij de cases ‘t Keerpunt en SBU en welke lessen zijn hieruit te trekken?
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   737
  • Datum uitgave:
   1 juli 2016
  • Aantal pagina's:
   68
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-737-RKC_2016_Privatiseringen.pdf
  • Trefwoorden:
   Privatiseren, Keerpunt, SBU, Informatievoorziening, Kaders
  • Thema:
   cultuur en vrije tijd,economie,politiek en bestuur,rekenkamer
 • 33. Cultuurbeleid
  • Beschrijving:
   De rkc beoogde met het onderzoek zicht te bieden op de doelen, instrumenten, middelen, uitvoering en resultaten van het Zoetermeerse cultuurbeleid en inzichtelijk te maken in welke mate de gemeente Zoetermeer invulling geeft aan de voorwaarden voor succesvol cultuurbeleid.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   736
  • Datum uitgave:
   1 juli 2016
  • Aantal pagina's:
   59
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-736-RKC_2016_Cultuurbeleid.pdf
  • Trefwoorden:
   Cultuur, Toekomstagenda, Effecten
  • Thema:
   cultuur en vrije tijd,politiek en bestuur,rekenkamer
 • 34. Kwaliteit bestuurlijke informatievoorziening
  • Beschrijving:
   De rkc onderzocht de vraag of de raad op adequate wijze de beschikking krijgt over de informatie die nodig hij nodig heeft om kaders te kunnen stellen en zijn controlerende taak uit te kunnen voeren.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   735
  • Datum uitgave:
   1 juli 2015
  • Aantal pagina's:
   57
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-735-RKC_2015_Kwaliteit bestuurlijke informatievoorziening.pdf
  • Trefwoorden:
   Informatie, Bestuurlijk, Griffie
  • Thema:
   politiek en bestuur,rekenkamer
 • 35. Onderzoek quickscan indicatoren programmabegroting
  • Beschrijving:
   Naar aanleiding van een tweetal moties van de raad, onderzocht de rkc in hoeverre de huidige programmabegroting voldoet aan hetgeen in 2013 (n.a.v. een 213a-onderzoek) is geadviseerd en wat de gemeente Zoetermeer nog zou moeten doen om te voldoen aan dit advies. De focus ligt vooral op de indicatoren.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   734
  • Datum uitgave:
   1 juli 2015
  • Aantal pagina's:
   42
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-734-RKC_2015_Indicatoren programmabegroting.pdf
  • Trefwoorden:
   P&C cyclus, Indicatoren, Beleid
  • Thema:
   politiek en bestuur,rekenkamer
 • 36. Onderzoek voorspelbaarheid Wmo-uitgaven
  • Beschrijving:
   Op verzoek van de raad onderzocht de rkc de informatieverstrekking vanuit het college omtrent de kosten van de WMO. Aanleiding vormden de fluctuaties in de uitgaven op het WMO-terrein. De relevantie van het onderzoek won aan belang vanwege de op handen zijnde decentralisatie, die gepaard gaat met minder rijksmiddelen voor de WMO nieuwe stijl.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   733
  • Datum uitgave:
   1 juli 2015
  • Aantal pagina's:
   68
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-733-RKC_2015_Voorspelbaarheid WMO-uitgaven.pdf
  • Trefwoorden:
   Wmo, Huishoudelijke hulp, Voorspellen
  • Thema:
   politiek en bestuur,rekenkamer,welzijn en zorg
 • 37. Onderzoek Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte
  • Beschrijving:
   Vanwege noodzakelijke bezuinigingen besloot de raad ook op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte te korten door de kwaliteitsniveaus te verlagen. De rkc onderzocht hoe inwoners en raadsleden het niveau ervaren en of er effect is op de leefbaarheid en veiligheid. Ook is onderzocht tot welke bewonersinitiatieven de bezuinigingen hebben geleid.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   732
  • Datum uitgave:
   1 juli 2014
  • Aantal pagina's:
   60
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-732-RKC_2014_Beheer en onderhoud Openbare Ruimte.pdf
  • Trefwoorden:
   Beheer, Onderhoud, Openbare ruimte, Kwaliteit, Bewonersinitiatieven, Veiligheid, Leefbaarheid 
  • Thema:
   groen en duurzaamheid,rekenkamer,ruimte en verkeer
 • 38. Onderzoek Kenniseconomie en Innovatie Zoetermeer
  • Beschrijving:
   De rkc deed onderzoek naar het programma KIZ, Kenniseconomie en Innovatie Zoetermeer. Ze bekeek hoe de organisatie van de realisatie van het programma KIZ er uit zag, inclusief de bevoegdheidsverdeling tussen de betrokken partijen. Ook werd bekeken in hoeverre de gemeenteraad mogelijkheden had om invloed uit te oefenen, mede in relatie tot de verantwoording over het programma.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   731
  • Datum uitgave:
   1 juli 2013
  • Aantal pagina's:
   32
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-731-RKC_2013_Onderzoek KIZ.pdf
  • Trefwoorden:
   Kenniseconomie, Innovatie, ICT, Leisure, Zorg
  • Thema:
   economie,politiek en bestuur,rekenkamer
 • 39. Onderzoek aansluiting documenten P&C cyclus Deel 2: Programma Economie
  • Beschrijving:
   De rkc heeft aangekondigd regelmatig de aansluiting tussen diverse documenten in de planning- en controlcyclus tegen het licht te houden. Op die manier wil de rkc de raad bijstaan in haar kaderstellende en controlerende rol. De raad heeft de rkc via een motie verzocht om jaarlijks te adviseren over de beleidsresultaten in het jaarverslag en de jaarrekening. 
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   730
  • Datum uitgave:
   1 juli 2013
  • Aantal pagina's:
   19
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-730-RKC_2013_Programma Economie.pdf
  • Trefwoorden:
   Begroting, P&C cyclus, Kaderstelling
  • Thema:
   economie,politiek en bestuur,rekenkamer
 • 40. Onderzoek burgerparticipatie
  • Beschrijving:
   De rkc onderzocht op welke wijze de gemeente Zoetermeer invulling geeft aan de ambities op het gebied van burgerparticipatie en wat de ervaringen van de betrokkenen zijn met (de invulling van) dit beleid. Ook werd bekeken welke lessen en aanbevelingen uit deze ervaringen kunnen worden afgeleid.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   729
  • Datum uitgave:
   1 juli 2013
  • Aantal pagina's:
   47
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-729-RKC_2013_Onderzoek burgerparticipatie.pdf
  • Trefwoorden:
   Burgerparticipatie, Samenspraak
  • Thema:
   bevolking,communicatie,rekenkamer
 • 41. Onderzoek ondersteuning verenigingssport
  • Beschrijving:
   De rkc onderzocht welke mogelijkheden voor subsidiëren de velen sportverenigingen in Zoetermeer hebben en hoe hier invulling aan wordt gegeven. Ook bekeek de rkc hoe de subsidie de contributie en toegankelijkheid van de verenigingen beïnvloedt.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   728
  • Datum uitgave:
   1 juli 2013
  • Aantal pagina's:
   54
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-728-RKC_2013_Onderzoek ondersteuning verenigingssport.pdf
  • Trefwoorden:
   Sportverenigingen, Subsidie 
  • Thema:
   cultuur en vrije tijd,rekenkamer
 • 42. Evaluatie rekenkamercommissie
  • Beschrijving:
   Conform de verordening voert de rkc elke vier jaar een evaluatie uit van de rkc zelf.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   727
  • Datum uitgave:
   1 juli 2012
  • Aantal pagina's:
   10
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-727-RKC_2012_Evaluatie RKC.pdf
  • Trefwoorden:
   Evaluatie, Rekenkamercommissie
  • Thema:
   politiek en bestuur,rekenkamer
 • 43. Onderzoek risicoanalyse grondexploitaties
  • Beschrijving:
   Op verzoek van de raad onderzocht de rkc de wijze waarop de gemeente het instrument risicoanalyse in relatie tot de grondexploitaties hanteert.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   726
  • Datum uitgave:
   1 juli 2012
  • Aantal pagina's:
   50
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-726-RKC_2012_Risicoanalyse grondexploitaties.pdf
  • Trefwoorden:
   Grondexploitaties, BBV, Risicoanalyse
  • Thema:
   economie,politiek en bestuur,rekenkamer,ruimte en verkeer
 • 44. Onderzoek welzijnssubsidies
  • Beschrijving:
   De rkc onderzocht of de mate waarin enerzijds het proces van subsidieverlening door de gemeente Zoetermeer aan een drietal maatschappelijke organisaties en anderzijds de besteding van subsidie door die organisaties voldoen aan de uitgangspunten van doeltreffendheid en doelmatigheid.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   725
  • Datum uitgave:
   1 juli 2012
  • Aantal pagina's:
   42
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-725-RKC_2012_Doelmatigheid en doeltreffendheid welzijnssubsidies.pdf
  • Trefwoorden:
   Subsidies, Welzijnswerk
  • Thema:
   rekenkamer,welzijn en zorg
 • 45. Onderzoek mid-term review collegeprogramma
  • Beschrijving:
   De rkc onderzocht hoe het vordert met de (beleids)ambities en bijbehorende plannen en nota’s uit het collegeprogramma. Daarbij werd ook bekeken welke rol raad en college hebben (gehad) in deze vorderingen.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   724
  • Datum uitgave:
   1 juli 2012
  • Aantal pagina's:
   28
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-724-RKC_2012_Mid-term review collegeprogramma.pdf
  • Trefwoorden:
   Collegeprogramma, Beleidsnota
  • Thema:
   politiek en bestuur,rekenkamer
 • 46. Onderzoek duurzame toekomst
  • Beschrijving:
   De rkc heeft onderzocht welke maatregelen de gemeente Zoetermeer heeft genomen met de instelling van het Fonds 2030 en de bijbehorende Investeringsagenda 2030 om behoud en ontwikkeling van de stad op lange termijn, zoals voorzien in de Stadsvisie 2030, te kunnen financieren.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   687
  • Datum uitgave:
   1 januari 2011
  • Aantal pagina's:
   56
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-687-RKC_2011_04_Duurzame toekomst.pdf
  • Trefwoorden:
   Investering, Onderhoud, Zoetermeer 2030, Structuurvisie, Begroting
  • Thema:
   groen en duurzaamheid,rekenkamer,wonen
 • 47. Onderzoek naar het Persoonsgebonden Budget Huishoudelijke Hulp
  • Beschrijving:
   De rkc onderzocht of de gemeente Zoetermeer voldoende grip heeft op de uitvoering van de PGB-regeling voor huishoudelijke hulp. Ook werd onderzocht of de gemeente in staat was de administratieve last voor de burger en de financiële risico’s voor de gemeente te beperken.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   688
  • Datum uitgave:
   1 januari 2011
  • Aantal pagina's:
   47
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-688-RKC_2011_05_WMO en PGB.pdf
  • Trefwoorden:
   PGB, Huishoudelijke hulp, WMO, Financieel risico
  • Thema:
   rekenkamer,welzijn en zorg
 • 48. Onderzoek indicatoren programmabegroting
  • Beschrijving:
   De raad verzocht de rkc om advies uit te brengen over de indicatoren bij de programmabegroting, vanwege de beperkte tijd toegespitst op één programma. De rkc heeft gekozen voor programma 7 – Veiligheid, in aansluiting op het onderzoeksrapport over het veiligheidsbeleid eerder dit jaar.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   684
  • Datum uitgave:
   1 januari 2010
  • Aantal pagina's:
   9
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-684-RKC_2010_01_Indicatoren programmabegroting.pdf
  • Trefwoorden:
   Indicatoren, Programmabegroting, Veiligheidsbeleid
  • Thema:
   politiek en bestuur,rekenkamer,veiligheid
 • 49. Onderzoek kwaliteit collegeprogramma
  • Beschrijving:
   Benchmark naar de kwaliteit van collegeprogramma’s.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   685
  • Datum uitgave:
   1 januari 2010
  • Aantal pagina's:
   29
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-685-RKC_2010_02_Kwaliteit collegeprogramma.pdf
  • Trefwoorden:
   Collegeprogramma, Formatie, Benchmark
  • Thema:
   politiek en bestuur,rekenkamer
 • 50. Vervolg onderzoek nakoming toezeggingen
  • Beschrijving:
   In 2008 liet de rkc een onderzoek uitvoeren naar de nakoming van toezeggingen. Er werd destijds gewerkt aan een nieuw systeem voor het noteren van toezeggingen. De rkc herhaalde dan ook het onderzoek na 2 jaar om te zien of de nieuwe werkwijze ook het gewenste resultaat heeft. Er bleek veel verbeterd.
  • Status:
   afgerond
  • Uitvoerende instantie:
   gemeente Zoetermeer
  • Volgnummer:
   686
  • Datum uitgave:
   1 januari 2010
  • Aantal pagina's:
   37
  • Documenten:
   (nl-NL)-2021-686-RKC_2010_03_Nakoming toezeggingen.pdf
  • Trefwoorden:
   Toezegging, Afsprakenlijst
  • Thema:
   politiek en bestuur,rekenkamer